Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

Fotogalerie

V této fotogalerii naleznete příklady řešení víceúčelových jízdních pruhů ze zahraničí, převážně pak ze sousedního Rakouska.

Vídeň, Landstrasser-Hauptstrasse

Tato ulice je hlavní sběrnou komunikací („osou“) městské části Landstraße, která radiálně propojuje centrum města (malý městský okruh tzv. Ring) a jihovýchodní dálniční tangentu A 23. Ulice má (mimo okrajovou část u dálnice) i silnou obslužnou funkci (bydlení, drobné podnikání, částečně i obchody). Je zde vedeno několik linek městské autobusové dopravy, prakticky v celé délce je parkování na okraji vozovky, převážně podélné, v části i šikmé.

Víceúčelové pruhy jsou zřízeny v délce téměř 1,5 kilometru (úsek ohraničený ulicemi Kundmanngasse a Schlachthausgasse). Jejich vymezení je provedeno způsobem v Rakousku standardním – přerušovaná čára šíře 10 cm s kadencí 6 m čára a 1,5 m mezera, svislé značení se neužívá (i díky tomu jde o opatření jednoduché a nízkonákladové). Šířka víceúčelových pruhů činí 1,5 m, šířka pruhů pro motorovou dopravu 2,5 m. Hlavní (tj. cyklistická) funkce pruhu je symbolizována periodicky opakovanými piktogramy jízdního kola, za křižovatkami se směr jízdy obvykle zdůrazní směrovou šipkou. Pro připomenutí zákazu užívání víceúčelového pruhu bruslaři (jde o pruh v hlavním dopravním prostoru a bruslař je legislativně chodec) se často užívá přeškrtnutého piktogramu se symbolem brusle, umístěného v červeném kruhu (symbol zákazu).

Ukončení víceúčelových pruhů je zde provedeno před křižovatkami prostým nápisem „Ende“ (konec) a cyklisté „rozpuštěni“ do řadicích pruhů společně s automobily. Ve Vídni se však setkáme i s variantou, kdy víceúčelové pruhy jsou zřízeny u všech jednotlivých řadicích pruhů, resp. přinejmenším pruhů pro jízdu přímo a pravé odbočení a vedeny až k návěstidlu světelné signalizace (kde je vyznačen předsazený řadicí prostor pro cyklisty).

Vídeň, Mariahilferstrasse

Jde o pozoruhodný příklad fungování víceúčelového pruhu na funkčně velmi intenzivně využité radiální spojnici městského okruhu Gürtel a vnitřního centrálního okruhu Ring. Víceúčelový pruh je zde užit jen v jednom směru jízdy (ve směru od centra města, kde ulice mírně stoupá). Ve směru opačném (do centra) jsou cyklisté vedeni společně v pruhu s motorovými vozidly (díky klesání jedou rychleji a soužití s automobily je proto snazší). Úsek s víceúčelovým pruhem má délku okolo 900 m. Intenzita cyklistické dopravy je pozoruhodná – víceúčelový pruh je výborně využit a počet projíždějících cyklistů chvílemi vizuálně převyšuje počet automobilů. Přitom díky nízké rychlosti nečiní užší pruhy a interakce cyklistů a automobilistů zjevně žádné problémy, stejně jako těsné odstupy mezi protijedoucími automobily. Ulicí je vedena i městská autobusová doprava.

Mariahilfer Straße byla v minulých letech kompletně rekonstruována a zklidněna. Došlo k redukci čtyř jízdních pruhů na dva ve prospěch rozšíření chodníků a společenského využití – jde o atraktivní lokalitu s restauracemi, kavárnami a bary. Tradičně populární je Mariahilfer Straße i velkým množstvím obchodů všeho druhu. Zklidnění je podporováno nejen díky víceúčelovým pruhům, které jdou na úkor šířek pruhů pro automobily, ale i několika zvýšeným plochám přechodů, které slouží pro zmírnění bariérového účinku pro chodce (snadné a bezpečné propojení společenských prostorů po obou stranách ulice).

Vídeň, Rabengasse

Spíše než užitím víceúčelového pruhu je tato ulice zajímavá provedením vodorovného značení v souvislosti s umožněním jízdy cyklistů v protisměru jednosměrné komunikace. Vedení cyklistů v protisměru je zdůrazněno pouze periodickým a poměrně častým opakováním vodorovných symbolů cyklisty, které jsou za křižovatkami doplněny i směrovými šipkami Víceúčelové pruhy jsou podélnou čarou pouze velmi krátce symbolicky vyznačeny na vstupu do úseku a na křížení cyklistů s vyúsťujícími ulicemi tak, aby najíždějící řidič spolehlivěji zvolil stopu mimo stopu cyklisty jedoucího v protisměru. Řešení dost připomíná myšlenku českého cyklopiktokoridoru.

Pro úplnost dodáváme, že umožnění jízdy cyklistů v protisměru jednosměrných komunikací je ve Vídni téměř pravidlem. Není vázáno na existenci vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty v protisměru (běžně se vystačí pouze s dodatkovými tabulkami u svislého značení, tj. zcela bez vodorovného značení). Velmi často se však značí víceúčelový pruh, který vozovku rozděluje na část širokou např. 2,5 m pro „správný“ směr a 1,5 m víceúčelový pruh pro cyklisty v protisměru. Lze připustit, že šířkové uspořádání se stává názornějším a čáry mj. motivují řidiče k pečlivějšímu využívání míst k parkování (případné zasahování zaparkovaného vozidla do víceúčelového pruhu je na první pohled velmi nápadné).

Vídeň, Simmeringer Hauptstrasse

Městská radiála a hlavní sběrná komunikace v městské části Simmering. Vozovka je dvoupruhová, s užšími jízdními pruhy (šířky okolo 2,40 m) a symetricky uspořádanými víceúčelovými pruhy (šířky 1,50 m) mezi jízdním a parkovacím pruhem. Víceúčelové pruhy jsou vedeny v délce 1040 m, tj. více než jeden kilometr, což je pro cyklisty velmi atraktivní (kontinuita vedení, žádné přerušování nesmyslnými přejezdy či vyústěními účelových komunikací). I zde je proveden vodorovný symbol zákazu užívání pruhu bruslaři a pruh je standardně doplněn občasnými symboly jízdního kola a směrovými šipkami na vybraných místech (za křižovatkami či u pokračování pruhu za důležitým přechodem, jako v případě na obrázcích).

Lze si všimnout, že ohraničení víceúčelového pruhu směrem k jízdnímu pruhu pro automobily funguje z hlediska volby jízdní stopy řidiči motorových vozidel velmi spolehlivě – osobní automobily jedou striktně vlevo od čáry a víceúčelový pruh zůstává k dispozici cyklistům (s výjimkou občasného výskytu rozměrného nákladního automobilu či autobusu, které tam částečně zasáhnou). Podstatu fungování víceúčelového pruhu je zde díky častým souvislým kolonám vozidel možné pozorovat obzvláště názorně.

Pozoruhodné je luxusní provedení podélných parkovacích pruhů, které mají povrch z přírodní dlažby a jsou periodicky přerušovány velkými zelenými ostrůvky ohraničenými žulovými obrubníky. Vznikají tak parkovací zálivy pro dvě vozidla, následuje zelená plocha se stromem (argument „úbytku“ parkovacích míst zde zjevně neobstál – je dána přednost zeleni). Ulice tak i přes parkující automobily působí atraktivně. V zájmu obratu parkujících vozidel a zajištění volných míst je parkování standardně regulováno pomocí tzv. zóny krátkého parkování (v orig. „Kurzpakzone), které zde v hlavních dopravních časech omezuje stání na nejdéle 1,5 hodiny. Stání je navíc v zájmu usměrňování poptávky zpoplatněno (parkovací automaty).

Zajímavostí Simmeringer Hauptstraße je asymetrické vedení tramvaje po trati souběžné s vozovkou na protější straně ulice (přes velké množství obchodů zde na pohled nejsou konflikty tramvaje a zásobování). Pod povrchem je zde na východní straně úseku vedena i linka metra U 3 do přestupního uzlu železniční stanice Simmering.

logo
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy
Rocy Copyright © 2022