Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

Okružní križovatky

V posledních letech se v českých městech rozmáhá výstavba malých okružních křižovatek. Tyto křižovatky díky svému geometrickému uspořádání nabízejí mnoho výhod zejména pro bezpečnost, kapacitu, hospodárnost provozu a estetickou kvalitu městského prostředí. Rozvíjí se také cyklistická doprava a množství cyklistů užívajících okružní křižovatky stále roste. Na druhé straně však dosud v českých technických předpisech neexistují podložená kritéria pro volbu způsobu vedení cyklistů v okružních křižovatkách. Tato záležitost se podceňuje a v praxi je většinou řešena formou improvizace případ od případu.

S ohledem na vedení cyklistické dopravy a způsob přednosti v jízdě můžeme okružní křižovatky rozčlenit následujícím způsobem:

  • křižovatka se smíšeným provozem cyklistů a motorové dopravy (bez jízdních pruhů pro cyklisty)
  • křižovatka se samostatně vedenou cyklostezkou vně okružního pásu bez přednosti v jízdě cyklistů
  • křižovatka se samostatně vedenou cyklostezkou vně okružního pásu s předností v jízdě cyklistů
  • křižovatka s jízdním pruhem pro cyklisty jako součást okružního pásu, od pruhu pro vozidla může být oddělen úzkým „proužkem“

Existují ještě dvě další alternativy: mimoúrovňové vedení cyklistů (tunel, most) a vedení cyklistů stejně jako chodců (tzn. sesednutí z kola). Projekt ROCY se bude zabývat pouze prvními dvěma způsoby vedení cyklistů, smíšeným provozem a samostatně vedenou cyklostezkou bez přednosti v jízdě.

Obrázek 1 – Schéma okružní křižovatky se smíšenou dopravou
Obrázek 2 – Schéma okružní křižovatky se samostatně vedenou cyklostezkou bez přednosti v jízdě

Cílem této části projektu ROCY je provést výzkum bezpečnosti a funkčnosti dvou výše uvedených způsobů vedení cyklistů malými okružními křižovatkami v intravilánu a získané informace shrnout do doporučení pro novelizaci příslušných článků technických předpisů.

Metodika řešení projektu – část okružní křižovatky

A) Rešerše

Rešerše odborné zahraniční i tuzemské literatury, zejména ze zemí s rozvinutou cyklistickou dopravou. Cílem rešerší je získat aktuální poznatky, aplikovat je v rámci řešení navrhovaného projektu a nastudovat jejich využitelnost v podmínkách ČR.

B) Identifikace a výběr vhodných lokalit

Vliv na bezpečnost cyklistů bude sledován na okružních křižovatkách ve vybraných městech

Typy vedení cyklistů okružní křižovatkou a počet analyzovaných lokalit:

  • cyklisté vedeni po samostatné stezce mimo křižovatku - 3 křižovatky
  • cyklisté vedeni po samostatné stezce mimo křižovatku - 3 křižovatky

C) Analýza nehodovosti a dopravního chování

Na vybraných lokalitách bude provedena analýza nehodovosti dle policejních statistik Budou zjišťovány intenzity dopravy a skladba uživatelů a další dopravně - inženýrské charakteristiky a vypočtena relativní míra nehodovosti. Bude sledováno chování cyklistů při průjezdu okružní křižovatkou metodou sledování konfliktních situací.

Analýza bude prováděna v průběhu roku 2010 na těchto konkrétních lokalitách:

A. Samostatné vedení cyklistů

1. Otrokovice

Pětiramenná okružní křižovatka na tř. Tomáše Bati u továrny Barum.

Obrázek 3 – Schéma okružní křižovatky

2. Vsetín

Pětiramenná okružní křižovatka ulic J. Sousedíka, Štěpánská, Smetanova a Nádražní v centru města.

Obrázek 4 – Schéma okružní křižovatky (www.mapy.cz)

3. Prostějov

Tříramenná okružní křižovatka na ulici Plumlovská slouží k napojení obchodního areálu.

Obrázek 5 – Schéma okružní křižovatky (www.mapy.cz)

A. Samostatné vedení cyklistů

4. Šumperk

Tříramenná okružní křižovatka na ulici Plumlovská slouží k napojení obchodního areálu.

Obrázek 6 – Schéma okružní křižovatky (www.mapy.cz)

5. Prostějov

Jedna z okružních křižovatek na ulici Kostelecká

Obrázek 7 – Schéma okružní křižovatky (www.mapy.cz)

6. Blansko

Křižovatka ulic Smetanova, Sadová, Masarykova

Obrázek 8: Jednopruhová okružní křižovatka v Blansku

D) Diseminace

Diseminace výsledků formou publikování odborných článků, prezentací, návrhů na doplnění technických předpisů, uspořádání semináře

logo
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy
Rocy Copyright © 2022